OBVESTILO V SKLADU Z ZAKONOM O ZAVAROVALNIŠTVU ( ZZavar-1, člen 553 )


Na podlagi 551. člena v povezavi s 545., 550., in 553. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/2015, (v nadaljevanju ZZavar-1) in z željo po zaščiti vaših interesov kot zavarovalca vas obveščamo:

 

1.  Zavarovalni posredniki zaposleni v družbi BI NOVA d.o.o. imajo veljavno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki so ga pridobili od Agencije za zavarovalni nadzor in so navedeni, na vpogled ,v registru na External link opens in new tab or windowwww.a-zn.si.

 

2.      Obveščam vas, da delujemo kot ne-ekskluzivni zavarovalni posrednik za več zavarovalnic.

 

Seznanjam vas, da nismo obligacijsko zavezani kot zavarovani posrednik za eno ali več zavarovalnic in ne dajemo nasveta za sklenitev pogodbe na podlagi četrtega odstavka 545. člena ZZavar-1.

V nadaljevanju podajamo podatke o nazivih zavarovalnic za katere posredujemo pri sklenitvi zavarovanj.


Izjavljam, da:

-   niti zavarovalno posredniška družba niti jaz oziroma zaposleni v družbi nimamo neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice in

-     nobena zavarovalnica nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalno posredniške družbe.

 

Prizadevamo si za čim večje zadovoljstvo zavarovalcev in vas obveščamo, da imamo v skladu s 579. členom ZZavar-1 urejen interni postopek za reševanje pritožb, ki ga povzemamo v nadaljevanju:

Za izvensodno reševanje sporov med potrošniki in ponudniki lahko stranke podajo svoje pritožbe v zvezi z ravnanjem zavarovalno posredniške BI NOVA d.o.o. po pošti na naslov sedeža družbe Cesta 24.junija 25, 1231 Črnuče ali na elektronski naslov External link opens in new tab or windowinfo@binova.si. Pritožbe bodo obravnavane v skladu z internim pravilnikom družbe.

 

Če se z odločitvijo sprejeto v internem postopku za reševanje pritožb ne strinjate, lahko pod določenimi pogoji svojo pritožbo posredujete v nadaljnje reševanje tudi pri EVROPSKI CENTER ZA REŠEVANJE SPOROV, Tomšičeva ulica 6, Ljubljana, External link opens in new tab or windowwww.ecdr.si  .


BI NOVA d.o.o.

Direktor

Peter BreznikarZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana

ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA D.D., Ljubljanska cesta 3A, 6503 Koper

GENERALI d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

ZAVAROVALNICA SAVA, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor

ALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz zavarovalna podružnica, Dimičeva 16, 1000 Ljubljana

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Dunaj, WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA, podružnica v Ljubljani, Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana

 VZAJEMNA Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana

 SID - PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

COFACE AUSTRIA KREDITVERSICHERUNG AG, Stubenring 24, A-1011 Wien, Austria

ACREDIA VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Himmelpfortgasse 29, 1010 Wien, Austria

 ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, BRANCH HUNGARY, Fehérvári út 50-52. 1117, Budapest, Hungary

 GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor

 


 

PRAVILNIK O NOTRANJEM POSTOPKU REŠEVANJA PRITOŽB


Na podlagi 557. člena v povezavi s 579. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/2015; v nadaljevanju: ZZavar-1), je družba BI NOVA d.o.o., Cesta 24 junija 25, Ljubljana  sprejela pravilnik o notranjem postopku reševanja pritožb.


1. člen

(1) Ta pravilnik ureja notranji postopek reševanj pritožb strank, ki se nanašajo na poslovanje oziroma aktivnosti zavarovalno posredniške družbe.

(2) Definicije:

Pritožba je izjava stranke o nezadovoljstvu z ravnanjem ali odločitvijo zavarovalnega posrednika v zvezi z zavarovalno pogodbo ali storitvijo, ki je bila opravljena.

 (3) V postopku reševanja pritožb se zagotavlja spoštovanje načela enakopravnega obravnavanja strank, načela preprečevanja nasprotja interesov, načela preglednosti, načela sorazmernosti, načela zakonitosti in strokovnosti, načela zaupnosti in varstva osebnih podatkov ter načela učinkovitosti in hitrosti.


2. člen

(1) Pritožba se lahko vloži po pošti na naslov družbe ali na elektronski naslov External link opens in new tab or windowinfo@binova.si . Za dan vložitve pritožbe se šteje dan prejema pritožbe s strani družbe.

 (2) Če je pritožba nerazumljiva ali ne vsebuje zadostnih sestavin, da bi se lahko obravnavala, družba pozove stranko, da pritožbo popravi ali dopolni, v roku 15 dni, tako da bo primerna za obravnavo. Če stranka pritožbe ustrezno ne popravi v 15 dneh, se pritožba šteje za umaknjeno, na kar se stranko v pozivu opozori.


3. člen

(1) Za reševanje pritožb strank je zadolžen direktor družbe.

(2) Direktor družbe lahko v primeru zahtevnejših postopkov imenuje tričlansko pritožbeno komisijo, kadar ima za to na voljo dovolj strokovnih delavcev iz vsebinskega področja.


4. člen

Pritožba mora vsebovati : ime in priimek stranke, naslov stranke in morebitni elektronski naslov, kamor se stranki vroča odločitev o pritožbi.

Pritožba naj bo ustrezno obrazložena z navedbo relevantnih dejstev in morebitnimi dokazi o kršitvi, datirana in podpisana s strani pritožnika.


5. člen

(1) Odgovorni organ ali pritožbena komisija obravnava pritožbo na sledeči način:  

-        praviloma s povabilom pritožniku na osebni sestanek z odgovorno osebo, kjer odgovorna oseba v dialogu in na podlagi dejstev ter dokazil sodeluje s pritožnikom in skuša pridobiti čim več dodatnih informacij o pritožnikovi pritožbi, ki so pomembne za odločitev;

-        na korespondenčni način med odgovorno osebo in pritožnikom, v kolikor se pritožnik s tem strinja kjer odgovorna oseba v dialogu in na podlagi dejstev ter dokazil sodeluje s pritožnikom in skuša pridobiti čim več dodatnih informacij o pritožnikovi pritožbi, ki so pomembne za odločitev ali

-        na seji pritožbene komisije.

(2) Zaradi večje prilagodljivosti postopka je možno, da se pritožbeni postopek vodi prilagojeno potrebam posameznega primera z združevanjem postopkov.

(3) Obravnavani morajo biti vsi razpoložljivi dokazi in ugotovljena vsa možna dejstva, ki so pomembna za odločitev v zadevi. V ta namen se lahko od stranke zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila, če je to potrebno za ugotovitev okoliščin, ki so pomembne za odločitev.

(4) O posvetovanju s stranko ali seji pritožbene komisije in posledični odločitvi se sestavi zapisnik.


 6. člen

(1) Odgovorna oseba odloča sama. Če je imenovana pritožbena komisija, le ta,  odloča z večino glasov, pri čemer je glas predsednika pritožbene komisije odločilen.

(2) Odločitev o pritožbi mora biti sprejeta najkasneje v roku 15 dni po prejemu popolne pritožbe (z vsemi popravki ali dopolnitvami). O odločitvi je treba obvestiti pritožnika najkasneje v roku treh dni od sprejema dokončne odločitve. V nasprotnem primeru se pritožnika v navedenem roku pisno obvesti o razlogih za zamudo.

(3) Odločitev mora biti jasna in napisana na razumljiv način.

(4) Odločitev mora biti stranki posredovana v pisni obliki s priporočeno pošto.

(5) Po končanem pritožbenem postopku se zapisnik in odločitev pritožbene komisije vpišeta v vpisnik pritožb.

(6) Zoper odločitev ni pritožbe. Odločitev mora vsebovati informacijo o neodvisnem izvajalcu izvensodnega reševanja sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje sporov, ki ga družba priznava.


7. člen

Če pritožbi stranke ni ugodeno, ali če o njej ni odločeno v roku 30 dni od prejema popolne pritožbe, ima stranka možnost, da vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja sporov pri :

EVROPSKI CENTER ZA REŠEVANJE SPOROV

Tomšičeva 6, Ljubljana

External link opens in new tab or windowwww.ecdr.si

T: 00386 8 205 65 93

F: 00386 1 244 99 95


8. člen

Stranka sama nosi morebitne stroške pravnega svetovanja in zastopanja, ki ji nastanejo z udeležbo v pritožbenem postopku.


9. člen

Ta pravilnik se objavi v družbi na običajen način in na spletni strani družbe ter se hrani na sedežu družbe.  


10 člen

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem 21.1.2019 in se objavi na spletni strani družbe.

 

BI NOVA d.o.o.

Direktor

Peter Breznikar